Allahu i Lartmadhëruar nuk e ka bekuar vetëm vajin e ullirit, por pemën në tërësi – ajo është pemë e bekuar… Gjithashtu edhe Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Mbështetuni në vajin e tij dhe lyhuni me të, sepse ajo është pemë e bekuar”. U shfaqën dy gjëra të këndshme, të cilat vërtetuan dy mrekulli të tjera […]